Saturday, August 9, 2008

monkey + typewriters

efbvuarebvisehvonvoeiajvienvpdjvpjdzvmzdmvdzmvpzdmvpzedmrviodmvimvdkm[okmojkmjnbnbkzjvn xdx,xxsw,wszmiwuetbvnytnhjbnjmoomreciomeunhdcygfcwvwegvwuocbnvrnbnhrsbhsrbnrsnhbnrnbgjimnjsnnsvn jsn vkjn bks bkvfbsfb dasb v d fvd vvbdb hv dab fvjklbdfv ja fvjladf vncm vcm kmdaz;l la, and that's in code,

No comments: